Descriere proiect

Proiect:
Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810 Căldările Zăbalei – Zârna Mică – Răoaza” cod SMIS 2014+ 102760

Beneficiar:
Ocolul Silvic Naruja

Perioada de implementare a proiectului:
36 luni

Valoarea contractului de finanțare:
3.902.006,43 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.358.573,09 lei

Localizarea proiectului:
Situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810 Căldările Zăbalei – Zârna Mică – Răoaza este situat în vecinătatea limitei din sud-vest a județului Vrancea, în sectorul sudic al Munților Vrancei, în apropierea ariilor naturale protejate ROSCI0228 Șindrilița și ROSCI0023 Cascada Mișina, de-a lungul râului Zăbala. Suprafaţa sitului Căldările Zăbalei se află pe teritoriul administrativ al comunei Nereju.
Aria protejată se suprapune și peste zona cu activitate seismică maximă a Vrancei, cu marea majoritate a epicentrelor concentrate la nord de Zăbala.

Proiectul se va desfășura în județul Vrancea, pe teritoriul administrativ al comunei Nereju dar și al comunelor învecinate (Vrâncioaia, Paltin, Nereju Mic), într-o zonă sălbatică, cu o acoperire mare de pădure de amestec, și o concentrație mare de mamifere, amfibieni și reptile, specii de pești și alte elemente de faună ce se regăsesc în anexa II a Directivei CE nr. 92/43/CEE. Datorită prezenței grohotișurilor fosile acoperite de păduri de conifere, zona este folosită de speciile de carnivore, cum ar fi Ursus arctos, Lynx lynx și Canis lupus ca zone de hibernare și de creștere a puilor, situl fiind totodată considerat și un coridor ecologic important, de tipul stepping stone. În plus, spectaculozitatea ariei naturale protejate nu este dată doar de prezența unui număr ridicat de specii sau a unui număr mare de indivizi, dar și de prezența marmitelor de evorsiune de fund și laterale de-a lungul pârâului Zăbala, în special în punctul Căldări, ceea ce dă sitului o valoare nu numai științifică, dar și una estetică.

Obiectivul general al proiectului:
Protejarea şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza, prin elaborarea şi implementarea unui cadru de management eficient al sitului (metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra habitatelor naturale şi a speciilor existente în sit).

Aria naturală protejată ROSCI0018 Căldările Zăbalei este sit Natura 2000 instituit prin Ordinul nr. 1964 din decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza este rezervație naturală înființată prin Hotarârea Consiliului Județean Vrancea nr. 12 din 1992 și Legea nr. 5 din 2000.

Proiectul promovează acţiuni care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivului specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, prin includerea unor obiective stabilite în Strategia UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Obiectivele specifice se leagă de:
– Elaborarea unui plan de management performant care va permite protejarea, monitorizarea și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza.
– Creșterea capacității de gestionare a ariei naturale ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza.
– Creșterea gradului de educație și conștientizare a importanței ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza Șindrilița și a acțiunilor de conservare a biodiversității în rândul comunității locale și a altor grupuri țintă relevante din zona sitului.

Grupul țintă al proiectului este format din comunitățile locale din vecinătatea ariei naturale protejate, elevi și profesori, reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului, proprietari de terenuri, obști, asociații, ONG-uri, etc.

Implementarea proiectului va contribui atât la menținerea stării de conservare e habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună de interes comunitar, cât și la procesul de conștientizare și informare a comunităților locale asupra drepturilor și avantajelor rezultate din menținerea și păstrarea biodiversității actuale ale ariei protejate.
Proiectul se va derula în cadrul ariei naturale protejate ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza, situate în sectorul sudic al Munților Vrancei. Situl ocupă o suprafață de 388 ha, fiind aflat în custodia Ocolului Silvic Năruja începând cu anul 2010.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro